Biologiczne Systemy Oczyszczania Wody BIOSOW Robert Kostrzewa

Firma Biologiczne Systemy Oczyszczania Wody „BIOSOW” Robert Kostrzewa posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania i budowy oczyszczalni ścieków zarówno biologicznych jak i przemysłowych. Od kilku lat w zakresie naszej działalności znalazły się również systemy do odwadniania osadów ściekowych oraz do ich higienizacji.

Chcielibyśmy przedstawić i zaoferować Państwu produkowane przez nas urządzenia do przeróbki i higienizacji osadów ściekowych BIO-VARIA co umożliwi ich późniejsze zagospodarowanie.

Nasza strona poświęcona jest zagospodarowaniu odpadów jakimi są osady ściekowe.

OSADY ŚCIEKOWE

Osady ściekowe – definicja

Zgodnie z definicją OSADY ŚCIEKOWE są odpadami pochodzącymi z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych i innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych.

Powstające osady ściekowe obecnie stanowią duży problem wielu komunalnych jak i przyzakładowych oczyszczalni ścieków. Osady te zawierają w swojej objętości dużą ilość bakterii i innych drobnoustrojów chorobotwórczych. Z tego powodu nie mogą w stanie nie przetworzonym być wykorzystywane, np. jako środek nawozowy, środek polepszający właściwości gleby). Ze względu na możliwość przenikania do środowiska szkodliwych składników nie nadają się także do składowania bez zabezpieczenia. Aby unicestwić zagrożenia mikrobiologiczne występujące w osadach ściekowych na środowisko proponuje się ich higienizację.

Osad odwodniony o zawartości 12 % s.m.

Osad odwodniony o zawartości 12 % s.m.

ODWADNIANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Odwadnianie osadów ściekowych jest ważnym elementem procesu przeróbki osadów, ułatwiającym zredukowanie ich masy i objętości.

Celem odwadniania jest rozdział osadu na suchy placek i czysty pozbawiony zawiesin filtrat. W celu usunięcia wody wolnej z osadów stosowanych jest szereg metod. Wśród nich są mechaniczne metody odwadniania stosujące:

 •  siłę odśrodkową (wirówki);
 •  filtrację cieczy przez warstwę osadu (prasy filtracyjne, prasy filtracyjno-taśmowe, filtry próżniowe, prasy śrubowe);
 •  procesy termiczne.

W efekcie otrzymamy odwodniony osad o zawartości od 15-20% s. m., który w następnej kolejności poddany zostanie procesowi higienizacji.

Urządzenia do odwadniania osadów ściekowych stosowane oraz montowane przez firmę BIOSOW:

Wirówka dekantacyjna

Wirówka dekantacyjna

Prasa taśmowa

Prasa taśmowa

Prasa komorowa

Prasa komorowa

Prasa komorowa

Prasa komorowa

Proces higienizacji osadów ściekowych

ZASADA PROCESU HIGIENIZACJI

Proces chemicznej stabilizacji osadów  polega na mieszaniu osadu odwodnionego z wapnem palonym mielonym wysokoreaktywnym. W jednorodnej mieszaninie wapna palonego z osadem ściekowym, wapno reaguje z wodą zawartą w osadzie. Wapno palone w procesie hydratacji pochłania 32% wody w stosunku do swojej masy. Powoduje to znaczące osuszenie osadu, przy jednoczesnym wzroście jego temperatury.
W wyniku procesu łączenia wapna z osadem odwodnionym o wartości 17-21% s.m. powstanie ustabilizowany granulat o zawartości >50% s.m. o wielkości granulek do kilkunastu mm.

Zalety zastosowania procesu higienizacji osadów z wykorzystaniem granulatora Bio-Varia:

Pod względem uzyskiwanych rezultatów metoda ta jest propozycją szczególnie atrakcyjną z punktu widzenia możliwości dalszego zagospodarowania osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków, zwłaszcza w rolnictwie.

 • redukcja organizmów chorobotwórczych,
 • pasteryzacja i sterylizacja osadu ściekowego,
 • zmniejszona zawartość związków organicznych,
 • zwiększona zawartość suchej masy osadu s.m.o.
 • końcowe zmniejszenie objętości z możliwością uzyskania granulatu o różnych średnicach ziarna dzięki regulacji obrotów
 • usunięcie nieprzyjemnego zapachu osadów
 • niskie koszty inwestycyjne (niewielka powierzchnia na zabudowę instalacji)
 • proces : prosty, łatwy do uruchomienia, kontroli i automatyzacji
 • poprawa struktury osadu, łatwiejszy do transportu i wysiewu
 • wprowadzenie osad z wapnem do gleby poprawia jej strukturę
 • poprawa bioprzyswajalności składników pokarmowych w glebie
Granulat o zawartości ok. 60% s.m.

Granulat o zawartości ok. 60% s.m.

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UKŁADU HIGIENIZACJI OSADU

Proces przetwarzania osadów ściekowych przebiega przy wykorzystaniu systemu urządzeń współpracujących z sobą, w których skład wchodzą:

– urządzenie do odwadniania osadu np. prasa filtracyjna,
– przenośnik ślimakowy osadu odwodnionego do reaktora – granulatora,
– silos wapna,
– przenośnik ślimakowy wapna,
– dozownik wapna,
– reaktor – granulator,
– przenośnik taśmowy osadu zhigienizowanego

GRANULACJA

Do higienizacji odwodnionych osadów ściekowych służy reaktor – granulator. Do granulatora sukcesywnie podawany jest osad odwodniony oraz wapno palone mielone wysokoreaktywne. Wnętrze granulatora to wysoce efektywny system mieszania składający się z układu komór oraz lemieszy zainstalowanych na wspólnym obrotowym wale. W wyniku procesu łączenia wapna z osadem odwodnionym w urządzeniu, powstaje stabilny granulat. Procesowi granulacji towarzyszy silna reakcja egzotermiczna. Za załączenie i wyłączenie urządzenia odpowiada układ sterujący pracą całej instalacji.

Tabela: Parametry techniczne granulatora

Granulator

Granulator

Granulator – wizualizacja

Granulator – wizualizacja

Higienizacja osadu – produkt końcowy

Uzyskany w efekcie końcowym produkt o konsystencji  jednorodnej, nie wymaga dalszej obróbki. Mieszanina osadu i wapna może być zrzucona bezpośrednio na miejsce składowania, lub transportowana dalej przy pomocy przenośnika taśmowego na wyznaczone poletko zrzutowe czy też bezpośrednio na przyczepę w celu wywozu na miejsce składowania

REALIZACJE

Zrealizowane inwestycje przez firmę Biosow dotyczące instalacji odwadniania i higienizacji osadów

Kontakt

BIOSOW® Robert Kostrzewa
ul. Fabryczna 41
98-300 Wieluń

tel./fax 43 843 04 50

email: biuro@biosow.pl